• A大大的教程(Aniraiden) 学到了很多流程上的东西 不错
  • DAZ
  • MAYA
  • ZBrush
  • Marvelous Designer
  • Substance Painter
  • RizomUV
  • SpaceClaim
  • Wrap
  • makehuman
  • Marmoset toolbag Render

打赏 赞(1)
微信
支付宝
微信二维码图片

微信扫描二维码打赏

支付宝二维码图片

支付宝扫描二维码打赏


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注